Härmed bifogas dokumenten som är avsedda för årsmötet den 27 mars 2023. För att underlätta åtkomst till dessa dokument har de gjorts klickbara nedan. Vi uppmanar alla medlemmar att noggrant granska dokumenten för att vara väl förberedda inför årsmötet.

En av de viktigaste punkterna på dagordningen för årsmötet är styrelsens förslag till nya medlemsavgifter. Vi ber alla medlemmar att särskilt notera detta förslag och tänka igenom eventuella frågor eller synpunkter inför mötet.

Som alltid är det viktigt att alla medlemmar deltar aktivt i föreningens verksamhet, och årsmötet är en möjlighet att göra sin röst hörd och påverka besluten som fattas. Vi ser fram emot en givande och konstruktiv diskussion på årsmötet och hoppas att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att närvara.

Verksamhetsberättelse 2022_för årsmöte 2023

Årsbokslut 2022_för årsmöte 2023

Revisionsberättelse årsmöte 2023

Medlemsavgifter årsmöte 2023

Välkommen!