Härmed bifogas dokumenten som är avsedda för årsmötet den 25 mars 2024. För att underlätta åtkomst till dessa dokument har de gjorts klickbara nedan. Vi uppmanar alla medlemmar att noggrant granska dokumenten för att vara väl förberedda inför årsmötet.

En av de viktigaste punkterna på dagordningen för årsmötet är styrelsens förslag till nya medlemsavgifter. Vi ber alla medlemmar att särskilt notera detta förslag och tänka igenom eventuella frågor eller synpunkter inför mötet.

Som alltid är det viktigt att alla medlemmar deltar aktivt i föreningens verksamhet, och årsmötet är en möjlighet att göra sin röst hörd och påverka besluten som fattas. Vi ser fram emot en givande och konstruktiv diskussion på årsmötet och hoppas att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att närvara.

Revisionsberättelsen är inte klar ännu men presenteras här snart den är klar.

Verksamhetsberättelse 2024 (1)

Årsredovisning 2024

Motion Medlemsavgifter 2025

Granskningsrapport 2024

 

Välkomna